Serwis znalezionych fraz
MaddieWorld

Temat: jak założyć firmę??
Gdy mamy już pomysł na biznes i fundusze potrzebne na jego uruchomienie, napotykamy na kolejną barierę: biurokrację, która wiąże się z funkcjonującym w Polsce systemem prawno - podatkowym. Nie oszukujmy się. Bez odpowiedniego planu założenie własnej firmy może nam zając nawet kilka tygodni. Przed wędrówką po urzędach należy dowiedzieć się jakie dokumenty przygotować i w jakiej kolejności urzędy odwiedzać. Dzięki temu zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Podjecie decyzji o założeniu firmy wiąże się z koniecznością napisania biznes planu. Należy uwzględnić w nim:
-rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy prowadzić, a także jej przedmiot, np. usługi ( sklep spożywczy, hotel, kawiarnia itp.) lud produkcja ( np. zabawek lub mebli),nazwę firmy;
-formę organizacyjno-prawną działalności gospodarczej(czy będzie to firma jednoosobowa czy jeden rodzaj spółek);
- planowany czas rozpoczęcia działalności;
- środki finansowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- lokalizację biura, placówek handlowych, wytworni;
- strukturę organizacyjną firmy;
- metody doboru pracowników, ich kwalifikacje, liczbę i zakres czynności;
- metody zarządzania firmą;
- obszar działania;
- możliwości wejścia na rynek, utrzymanie się na nim oraz zwiększenie udziałów w rynku;
- metody działania konkurencji;
- rodzaj i strukturę sprzedaży, produkcji;
- metody sprzedaży, reklamy i marketingu;
- próbę określenia wyniku finansowego przedsięwzięcia w poszczególnych etapach;
- bariery na drodze realizacji pomysłu: wewnętrzne, rynkowe, bariery otoczenia działalności firmy( podatki, możliwości uzyskania kredytu, koszty funkcjonowania firmy) oraz szanse powodzenia.
Kolejnym etapem jest rejestracja działalności gospodarczej, która składa się z następujących procedur:
1. Zgłoszenie rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej w urzędzie gminy lub zgłoszenie rozpoczęcia działalności spółki handlowej w sądzie rejonowym.
2. Uzyskanie koncesji lub zezwolenia ( w określonych przypadkach) od organu koncesyjnego lub właściwych organów wydających zezwolenia.
3.Uzyskanie numeru REGON z urzędu statystycznego.
4. Założenie rachunku bankowego w banku.
5. Uzyskanie numeru NIP z urzędu skarbowego.
6. Zgłoszenie płatnika składek do ZUS.
7. Zawiadomienie PIP, IH, sanepidu.


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1064Temat: Sponsoring
na początek może kilka słów ogólnie na temat tej coraz częściej stosowanej formy reklamy i promocji:

Sponsoring to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie, wyrażane w pieniądzu, rzeczach lub usługach, dokonywane przez określony podmiot (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią zobowiązań wykazanych w umowie sponsoringowej, a zmierzających do utrwalenia lub spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego popularności w określonym społecznym oraz do zwiększania jego zysków.
Sponsoring to sposób komunikowania się firmy prowadzącej działalność gospodarczą z rynkiem, a zwłaszcza z jego klientelą. Sponsoring jest skuteczną formą docierania do całych grup konsumenckich, jak i do indywidualnych odbiorców, promując określonego producenta towarów bądź jego usługi.
Sponsorem może być instytucja (firma), grupa osób fizycznych, prawnych, osoba publiczna, prywatna, która decydując się na finansowanie danego przedsięwzięcia lub osoby wiąże z tym bezpośrednio lub pośrednio korzyści.
Sponsorowanie – czyli świadczenie – było i jest dość powszechnie znane, choć wcześniej występowało w formie mecenatu. W XV w. mecenasami nazywano osoby, które opiekowały się artystami, wynalazcami, ludźmi o niekonwencjonalnych poglądach, uzdolnieniach, predyspozycjach. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku zaczęto wykorzystywać mecenat do celów gospodarczych, wiążąc działalność przemysłową, usługową, handlową ze sponsoringiem określonych imprez, wydarzeń czy też osób znanych publicznie lub arystokratycznie. Tak więc nie można stosować zamiennie pojęć „sponsor” i „mecenas”, gdyż nie są to synonimy. Podstawową cechą mecenatu odróżniającą go od Sponsoring jest to, iż nie oczekuje on od beneficjanta żadnego świadczenia wzajemnego.

Ważnym czynnikiem różniącym obie te działalności jest to, iż mecenas wspiera swego partnera pozostając utajonym lub przynajmniej nie eksponuje tego faktu. Przeciwnie jest w przypadku sponsora, który wspierając innych sam lub przy pomocy sponsorowanego informuje o tym opinię publiczną. Właśnie takie działanie sponsorowanego – czyli informowanie – jest tym obligatoryjnym świadczeniem wzajemnym.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1683


Temat: Bank komercyjny a przedsiebiorstwo
Bank komercyjny to specyficzna instytucja finansowa, która gromadzi, przechowuje i gospodaruje środkami pieniężnymi, która działa na rzecz racjonalizacji zysków i funkcjonuje jako instytucja zaufania społecznego.
Przedsiębiorstwo to jednostka organizacyjna wyodrębniona pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym, charakteryzująca się pewnymi cechami:
· posiada jednolite kierownictwo
· działa w określonym miejscu
· dysponuje zespołem pracowników najemnych
· kieruje się celami gospodarczymi
· dysponuje wyodrębnionym majątkiem
Jakkolwiek banki stanowią pewną formę przedsiębiorstw, gdyż wykazują podobieństwa z nimi, istnieje wiele cech różniących banki i przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa w prawie są regulowane kodeksem handlowym, a banki prawem bankowym. Dodatkowo duże znaczenie dla banków mają zarządzenia banku centralnego, które nie dotyczą zwykłych przedsiębiorstw.
Istnieją również różnice z punktu widzenia rachunkowości. Wprawdzie bilans i rachunki zysków i strat wyglądają podobnie, ale pozycje w tych dokumentach mogą być różne. Składniki bilansu wyglądają podobnie, ale w aktywach banku znajdziemy pozycję zwaną rezerwami (są to fundusze lub aktywa utrzymywane przez banki w formie gotówki lub funduszy zdeponowanych w banku centralnym). Dodatkowo warto podkreślić, że okresem sprawozdawczym w przedsiębiorstwie jest zazwyczaj dwanaście miesięcy, a w banku jeden dzień.
Ponadto banki mają dwuszczeblową strukturę- centrala i siec terenowa.
Ale należy pamiętać, że bank jest przedsiębiorstwem (jak mówi definicja: bank to przedsiębiorstwo trudniące się różnego rodzaju operacjami pieniężnymi).
Przedsiębiorstwo może mieć różny status prawny- może być spółką osobową, kapitałową lub państwowe. Banki natomiast są zazwyczaj spółkami akcyjnymi, a banki centralne są przedsiębiorstwami państwowymi.

Bank komercyjny (handlowy) to bank działający na zasadach rynkowych, nastawiony na osiąganie zysku w drodze sprzedaży oferowanych przez siebie produktów bankowych, konkurujący z innymi bankami o pozyskanie klientów. Bank komercyjny osiąga zysk różnicy między oprocentowaniem depozytów a oproc. kredytów oraz na opłatach i prowizjach bankowych. Klasyczne uniwersalne banki komercyjne tworzone są w celu zapewnienia sprawnej obsługi podmiotów gospodarczych i ludności w rozliczeniach krajowych i zagranicznych. Wśród banków komercyjnych wyróżnia się banki detaliczne (ang. retail banks) obsługujące przede wszystkim osoby fizyczne i małe firmy oraz banki hurtowe (ang. wholesale banks) obsługujące wyłącznie średnie i duże firmy.
Zasady działalności banków komercyjnych:
a) zasada samofinansowania – banki muszą same na siebie zarobić,
zasada samodzielności
c) zasada komercjalizmu (banki to instytucje nastawione na zysk),
d) zasada konkurencyjności.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=5

© MaddieWorld Design by Colombia Hosting